Perfil del contractant

 

De conformitat amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els expedients de licitació convocats a partir del 9 de març de 2018, es publicaran en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. L'enllaç per accedir consta en el Perfil del Contractant.